ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ενδεικτικός κατάλογος αναλύσεων για Χημικά προιόντα:

Χημικά

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Αιθανόλη ποιοτικός έλεγχος: πυκνότητα, υγρασία, ξηρό υπόλειμμα, χρώμα, αλκαλικότητα - οξύτητα, καρβονυλικές ενώσεις, αλδε:ΰδες, μεθανόλη, εστέρες υδρογονάνθρακες, φουρφουράλη

P01/F14Y2

ISO 1388-1 up to -11

 

Αιθανόλη ποιοτικός USP έλεγχος : καθαρότητα, χρώμα, ειδικό βάρος, οξύτητα, μη πτητικά, αδιάλυτα στο νερό, αλδεΰδες, απορρόφηση στο UV, ακετόνη και ισοπροπυλική αλκοόλη, μεθανόλη, πτητικές ενώσεις

P02/F14Y2

USP/Pharacopoeia

 

Ισοπροπυλική αλκοόλη ποιοτικός έλεγχος: πυκνότητα, σημείο βρασμού, υγρασία, ξηρό υπόλειμμα, χρώμα, οξύτητα, αλδε:ΰδες - κετόνες

P03/F14Y2

ISO 756-1 up to -3

 

Ισοπροπυλική αλκοόλη ποιοτικός έλεγχος: πυκνότητα, δείκτης διάθλασης, αλκαλικότητα - οξύτητα, απορρόφηση, υπεροξείδια, μη πτητικές ενώσεις

P04/F14Y2

EU Pharmacopoieia

 

Αιθανόλη: προφίλ περιεχόμενων ελαφρών αλκοολών και αλδεϋδών

M01/F14Y2

GC/FID

Φορμαλδεΰδη (φορμόλη) περιεκτικότητα

M02/F14Y2

ISO 2227

Υδροχλωρικό οξύ περιεκτικότητα

M21/F14Y2

ISO 904

Θειικό οξύ περιεκτικότητα

M22/F14Y2

ISO 910

Φωσφορικό οξύ περιεκτικότητα

M23/F14Y2

ISO 3706

Αμμωνία περιεκτικότητα

M24/F14Y2

ISO 7108:1985

Υδροξείδιο του νατρίου περιεκτικότητα

M25/F14Y2

ISO 979:1974

Όξινο ανθρακικό νάτριο περιεκτικότητα

M26/F14Y2

ISO 2199:1972

Ανθρακικό νάτριο περιεκτικότητα

M27/F14Y2

ISO 740:1976

Χλωρικό νάτριο περιεκτικότητα

M28/F14Y2

ISO 3199

Τριπολυφωσφορικό νάτριο - Πυροφωσφορικό νάτριο περιεκτικότητα σε φώσφορο

M29/F14Y2

ISO 3357

X

Right Click

No right click