ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι εργαζόμενοι αλλά και το εν δυνάμει ανθρώπινο δυναμικό που αναζητά εργασία έχουν ανάγκη εξειδικευμένης εκπαίδευσης που θα βοηθήσει στην ανάδειξη τους. Συχνά το προσωπικό των επιχειρήσεων απαιτείται να εκπαιδεύεται σε συγκεκριμένα θέματα που άπτονται της εργασίας τους.

Η ετικέτα των προϊόντων αποτελεί το μέσο ενημέρωσης του καταναλωτή αλλά και διαφήμισης της εταιρείας που παρέχει το προϊόν. Συχνά ελλοχεύει ο κίνδυνος της διάθεσης στην αγορά προϊόντων με μη κατάλληλη επισήμανση λόγω παραπλανητικής διαφήμισης, ελλιπούς ή μη ορθής επισήμανσης.

Η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί υπέρτατη υποχρέωση του εργοδότη. Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να έχουν τεχνικό ασφαλείας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (Νόμος 3850/2010).

Η υγεία και ασφάλεια στην εργασία συνδέεται αντίρροπα με την έννοια του επαγγελματικού κινδύνου. Η πιθανότητα έκθεσης στον κίνδυνο εκφράζεται ως επικινδυνότητα και είναι συνάρτηση της πιθανότητας (συχνότητας) έκθεσης και της σοβαρότητας του κινδύνου.

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ ή MSDS: Material Safety Data Sheet) είναι τα έγγραφα ενημέρωσης για την ασφαλή χρήση μιας ουσίας ή ενός παρασκευάσματος. Επίσης δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την μεταφορά, φύλαξη, διαχείριση και διάθεση ως απόβλητο ώστε να μειωθούν τυχόν κίνδυνοι για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

X

Right Click

No right click