ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) αποτελεί ένα εργαλείο με αντικειμενικό σκοπό την αναζήτηση και την ποσοτικοποίηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που επέρχεται από την παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας παραγωγικής διαδικασίας.

Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγής ποιοτικότερων προϊόντων με τη χρήση λιγότερων πόρων, αποφέροντας οικονομικά και σχεδιαστικά οφέλη με ταυτόχρονη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ISO 14040-43 η αναλυτική απογραφή των στοιχείων, η ανάλυση επιπτώσεων και η ανάλυση βελτιώσεων συνιστούν τρία βασικά στοιχεία της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής.

Η HELLASCHEM διαθέτει την εμπειρία και το επιστημονικό υπόβαθρο για την πλήρη υποστήριξη πελατών της που θέλουν και μπορούν να προσανατολιστούν σε συγκεκριμένους τομείς για να μειώσουν ή ακόμα και να ελαχιστοποιήσουν τις πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον από την παραγωγική τους διαδικασία.

Το επιστημονικό προσωπικό της HELLASCHEM παρέχει:

  • Συμβουλές αποτίμησης Δεδομένων Κύκλου Ζωής
  • Συμβουλές εφαρμογής Ανάλυσης Κύκλου Ζωής για τη μείωση των εκροών, αναλυτική απογραφή, εκτίμηση επιπτώσεων και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
X

Right Click

No right click