ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο κανονισμός CLP (Καν. 1272/2008/ΕΚ) αναφέρει τις απαιτήσεις για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων (παρασκευασμάτων).

Με στόχο την διευκόλυνση του παγκόσμιου εμπορίου, την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, θέτονται κριτήρια ταξινόμησης και επισήμανσης σε ένα κοινό παγκόσμιο σύστημα, γνωστό ως Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης Χημικών Ουσιών (GHS).

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων ο κανονισμός θέτει «κριτήρια ταξινόμησης» για τις ουσίες και τα μίγματα και κοινοποιεί την επικινδυνότητα με την επισήμανση του προϊόντος, τη συσκευασία (ασφαλής διάθεση) και τα MSDS (Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας).

Η Μελέτη Ταξινόμησης & Επισήμανσης μιγμάτων που παρέχεται από την HELLASCHEM, αποτελεί μια απαραίτητη συμβουλευτική υπηρεσία καθώς:

  • Απαιτείται για την ορθή σύνταξη του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας
  • Απαιτείται για την ορθή επισήμανση των προϊόντων
  • Απαιτείται ως έγγραφο σε φακέλους προϊόντων

 Η HELLASCHEM αποτελεί τον κατάλληλο συνεργάτη για κάθε επιχείρηση που παράγει ή εισάγει προϊόντα καθώς:

  • Έχει μεγάλη εμπειρία στις μελέτες ταξινόμησης και επισήμανσης μιγμάτων
  • Έχει άριστη γνώση της νομοθεσίας
  • Έχει άριστη γνώση της χημείας
X

Right Click

No right click