ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ ή MSDS: Material Safety Data Sheet) είναι τα έγγραφα ενημέρωσης για την ασφαλή χρήση μιας ουσίας ή ενός παρασκευάσματος. Επίσης δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την μεταφορά, φύλαξη, διαχείριση και διάθεση ως απόβλητο ώστε να μειωθούν τυχόν κίνδυνοι για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας υποχρεούνται οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας, ως υπεύθυνοι διάθεσης ενός προϊόντος ή μιας ουσίας, να τα διαθέτουν στα ενδιαφερόμενα μέρη και σε γλώσσα κατανοητή, ήτοι στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στη χώρα διάθεσης τους. Στα τελωνεία ζητείται πάντα η επίδειξη του ΔΔΑ όπως και κατά τους ελέγχους από τις αρχές ελέγχου στα σημεία παραγωγής ή εμπορίας ουσιών, μιγμάτων και αντικειμένων που υπόκεινται στην απαίτηση ΔΔΑ.

Η HELLASCHEM διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας. Η HELLASCHEM υπερτερεί σε σχέση με άλλες εταιρείες που συντάσσουν ΔΔΑ, καθώς:

  • Δε χρησιμοποιεί απλά ένα λογισμικό αλλά παρέχει ένα ΔΔΑ έπειτα από συστηματική μελέτη
  • Υποστηρίζει με εργαστηριακές αναλύσεις εφόσον απαιτηθεί για τη συμπλήρωση ορισμένων σημείων του ΔΔΑ
  • Έχει άριστη γνώση της χημείας και υποστηρίζει επιστημονικά όλες τις λεπτομέρειες που πρέπει να προσεχθούν ώστε το ΔΔΑ να μην περιέχει ασάφειες ή λανθασμένα στοιχεία
X

Right Click

No right click