ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το ISO 45001:2018 που αντικαθιστά το πρότυπο OHSAS 18001 είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Το σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία παρέχει στην εταιρεία και στους εργαζόμενους ένα πλαίσιο διαχείρισης ρίσκου και ευκαιριών για βελτίωση, με στόχο την παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και την πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Το ISO 45001 είναι πιο συμβατό με τα πρότυπα για την διαχείριση της ποιότητας (ISO 9001) και την περιβαλλοντική διαχείριση (ISO 14001). Έτσι γίνεται πιο εύκολη η εφαρμογή ενός συστήματος ολικής ποιότητας αποτελούμενο από τα παραπάνω πρότυπα.

Η εφαρμογή του ISO 45001 συμβάλλει στην βελτίωση της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού, στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, στην παροχή ασφαλέστερων συνθηκών εργασίας.

Οι οργανισμοί επιλέγουν να πιστοποιηθούν κατά ISO 45001 γιατί δημιουργεί ένα καλύτερο πλαίσιο εργασίας που επιδρά και στην επίδοση των εργαζόμενων αλλά και στη φήμη του οργανισμού.

Οργανισμοί που πρέπει να επιδιώκουν την πιστοποίηση τους κατά ISO 14001 είναι:

 • Βιομηχανίες / Βιοτεχνίες
 • Εταιρείες υπηρεσιών
 • Εμπορικές εταιρείες
 • Τεχνικές εταιρείες
 • Νοσοκομεία
 • Λοιπές επιχειρήσεις

Η HELLASCHEM διασφαλίζει την παροχή υψίστης ποιότητας συμβουλευτικού έργου για την προετοιμασία, εφαρμογή και πιστοποίηση του οργανισμού κατά ISO 45001, χάρη:

 • Στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό της
 • Στη διαρκή ενασχόληση με την νομοθεσία που άπτεται της υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • Στην ενασχόληση της με υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.

Η HELLASCHEM παρέχει:

 • Συμβουλευτική υπηρεσία για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός οργανισμού κατά ISO 45001:2018
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του ISO 45001:2018
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • Συντήρηση και μετατροπή υφιστάμενου συστήματος OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 σε ISO 45001
 • Συνδυασμένη εφαρμογή του ISO 45001 με άλλα πρότυπα όπως ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000
 • Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο των παραμέτρων που επιδρούν στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία όπως φωτεινότητα, ποιότητα αέρα, μικροβιακοί και χημικοί κίνδυνοι κ.ά.
X

Right Click

No right click